Radon, en osynlig gas utan lukt eller smak, kan utgöra en allvarlig hälsorisk om dess nivåer överskrider de fastställda gränsvärdena. Det är viktigt att förstå och vidta åtgärder för att skydda dig själv och dina nära och kära från dess potentiella skadliga effekter.

Radon är en gas som kan tränga in i ditt hem från marken, byggmaterial och vattnet du använder. Långvarig exponering för höga radonnivåer ökar risken för lungcancer. I Sverige uppskattas cirka 325 000 bostäder ha radonnivåer över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer inomhus efter rökning, vilket leder till omkring 400-500 lungcancerfall årligen.

För att skydda människors hälsa har myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten fastställt gränsvärden för radon och gammastrålning. Dessa gränsvärden varierar beroende på plats och användning:

  • Bostäder och allmänna lokaler: 200 Bq/m³
  • Nya byggnader: 200 Bq/m³
  • Arbetsplatser ovan mark: 200 Bq/m³ (vid 1800 timmars arbete per år)
  • Arbetsplatser i bergrum: 400 Bq/m³ (vid 1800 timmars arbete per år)
  • Berg- och gruvarbete: 1300 Bq/m³ (vid 1600 timmars arbete per år)
  • Gammastrålning i nya byggnader: 0,3 µSv/h (där människor vistas mer än tillfälligt)
  • Gammastrålning från byggnadsmaterial: 1,0 mSv/år (årlig exponering för personer som vistas i byggnaden)
  • Dricksvatten: 100 Bq/l (tjänligt med anmärkning), 1000 Bq/l (otjänligt och bör inte konsumeras)

När radonhalterna överskrider de fastställda gränsvärdena är det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska risken för exponering. En radonmätning kan identifiera problemet, och vid behov bör en radonbesiktning utföras för att fastställa lämpliga saneringsåtgärder. Det kan innefatta ökad ventilation, luftning av vatten och användning av radonsug eller tätningar beroende på källan.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att regelbundet mäta dess halter. Vi erbjuder radonmätningar för bostäder, flerbostadshus, skolor, förskolor och arbetsplatser. En långtidsmätning under eldningssäsongen ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Vid tidsbegränsningar kan en korttidsmätning vara ett alternativ, särskilt vid husköp. Förutom mätningar tillhandahåller vi radonbesiktning, radonsanering och radonutredning. 

Beställ din radonmätning idag för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö för dig och din familj!